Somali - Soomaali

Macluumaad

Ku soo dhowaada Dementia Australia.

Macluumaadka boggaan ku yaalla wuxuu ka kooban yahay talo, talo soo-jeedin wax ku oolla, iyo jawaabaha su’aalla guud oo ku saabsan cudurka hilmaanka. 

Si aad u weydiiso su’aallaha ku saabsan cudurka hilmaanka ama inaad weydiiso caawimo, wac Khadka Hilmaanka ee Qaranka  (National Dementia Helpline) telefoonka 1800 100 500.  

Haddii aad u baahan tahay mutarjum si aad ula hadasho Khadka Caawimada Hilmaanka, wac Adeega Ku-Tarjumida Telefoonka (Telephone Interpreting Service) oo ah 131 450.


Macluumaadka kale 

Muhiimada Maskaxdaada (Your Brain Matters)


Soo degso dhamaan faylasha 

Riix halkaan si aad u soo degsato dhamaan faylasha PDF oo lagu qoray boggaan, iyaga oo ku jira hal fayl oo zip ah. (click here to download all of the PDF files listed on this page, in one zip file).

 

Wac National Dementia Helpline tel: 1800 100 500 ama wac 131 450 Adeega Afcelinta Telefoonka  (Telephone Interpreting Service).